Privacybeleid

Privacy Statement Dutch Estate Rental

Dutch Estate Rental hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit document is het privacy beleid vastgelegd, en geven we informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Dit brengt onder andere met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming -als wij deze nodig hebben- voor de verwerking van uw persoonsgegevens, behoudens in de gevallen die overeenkomstig het doel zijn, dan wel rechtstreeks voortvloeien uit de wet, akte of reglement.
  • passende maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, dan wel voortvloeit uit de wet, akte of reglement.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Dutch Estate Rental verwerkt omdat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken deze persoonsgegevens ter uitvoering van onze dienstverlening en voor het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van uw vragen:

– naam en adresgegevens
– telefoonnummer, e-mailadres en andere contactgegevens
– geboortegegevens, geslacht, burgerlijke staat
– gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs
– gegevens over dienstverband, inkomen

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van onze dienstverlening, dan wel verplicht is op grond van de wet, akte of reglement.

Zo maken wij voor de uitvoering van onze diensten onder meer gebruik van derden voor:
– beheer en onderhoud, bemiddeling huur, administratie en opstellen huurovereenkomsten, notarissen bij aan en verkoop, personeel- en loonadministratie.

Met derden die in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerken sluiten wij – indien nodig – een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
Dutch Estate Rental bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Als de relatie of overeenkomst eindigt, worden de gegevens bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijnen die hiervoor gelden.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Daarnaast zijn de medewerkers verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Rechten omtrent uw gegevens
Uw hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben, voor zover dat niet in strijd is met enige wettelijke bepaling of een bepaling welke voortvloeit uit de akte en/of (model)reglement. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook hebt u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij zullen u uiteraard vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Wijziging
Het kan voorkomen dat dit Privacy statement in de toekomst wijzigt. Op de website vindt u steeds het meest actuele statement.

Vragen ?
Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft stuur dan een e-mail naar: admin@der-bv.com.